HODNOCENÍ OBALŮ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Z výsledků výzkumného šetření, jež se cíleně věnovalo otázkám postojů obyvatel k obalům, se ukazuje relativně vysoká tolerance k obalům z recyklovaných materiálů. Z konkrétních výsledků výzkumu je patrné, že přibližně dvoutřetinová většina nesouhlasí s názorem, že by obaly vyráběné z recyklovaných materiálů byly méně kvalitní než obaly vyrobené výlučně z primárních surovin. Ještě větší míra nesouhlasu je patrná při hodnocení hygienických standardů. V tomto ohledu je třeba uváděný „hygienický standard“ třeba chápat jako míru, ve které obaly z recyklovaných materiálů naplňují individuální očekávání jednotlivých zákazníků. Z konkrétních dat je patrné, že očekávání více než tří čtvrtin dotazovaných jsou i v tomto ohledu uspokojena; naproti tomu 23 procent dotazovaných se přiklání k názoru, že recyklované materiály snižují hygienickou úroveň obalů pod individuální prahovou hodnotu.