Odpad & Recyklace

Velmi podstatnou roli v předcházení vzniku směsných komunálních odpadů hraje spotřebitel. U něj se rozhoduje o tom, zda bude obal nasměrován k pouhému odstranění nebo v souladu s cirkulárními principy vytříděn a směrován k jeho recyklaci a využití. 

V Evropské unii se každoročně vyprodukuje 173 kilogramů obalů na osobu. My nutně potřebujeme umět recyklovat obaly v masovém měřítku a vracet materiál zpátky do oběhu, abychom toto závratné množství obalového odpadu nehromadili na skládkách.

Rok 2021 přinesl obyvatelům a obcím ČR mnoho změn, které přímo ovlivnily jejich každodenní život. Od 1.1.2021 začala platit nová odpadová legislativa, na kterou Česká republika čekala mnoho let a jež zásadním způsobem ovlivňuje nastavení odpadového hospodářství a oblast třídění a recyklace obalových odpadů. Odpadové evropské směrnice O obalech a obalových odpadech (CEP) a O omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (SUP) kladou na Českou republiku a ostatní členské země nové cíle a požadavky v oblasti recyklace.

Cílem nové evropské odpadové legislativy je snížení množství obalových odpadů určených ke konečnému odstranění.

Ministerstvo životního prostředí v letošním roce vypracovalo  Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 („Cirkulární Česko 2040“), který reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v České republice a zdůrazňuje oběhové hospodářství jako prioritu České republiky.

Jak český obalový systém funguje?

Systém zpětného odběru, využití a recyklace obalových odpadů je v ČR na základě Zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, zajišťován jednou nebo více Autorizovanými obalovými společnostmi (AOS), neziskovým systémem. 

Systém je založen na vzájemné spolupráci obalového průmyslu, obcí a odpadářského sektoru. Výrobci, dovozci nebo plniči baleného zboží, kteří mají uzavřenou smlouvu s AOS, vykazují vždy za každé čtvrtletí množství obalů uvedených na trh či do oběhu v ČR. Z těchto dat jim AOS následně stanovuje poplatek za zajištění služby sdruženého plnění zpětného odběru a využití obalů dle sazebníku uveřejněného na www.ekokom.cz. 

AOS z takto získaných prostředků financuje systém prostřednictvím smluvních partnerů, kterými jsou zejména obce ČR coby původci komunálních odpadů a odpadové společnosti, které odpady dotřiďují, ale i finální zpracovatelé.

Patříme ke špičce Evropy

Český systém zajišťovaný Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM dlouhodobě patří k nejlepším v Evropské unii z pohledu míry třídění, účasti obyvatel na třídění i hustoty sběrné sítě. Odpad v současné době třídí již 73 % obyvatel ČR a 76 % vyrobených obalů je ročně předáno k dalšímu zpracování a recyklaci. 

Dle posledního známého srovnání v míře zpětného odběru plastových obalů patří naše země na třetí místo všech zemí EU. Díky správně nastavenému systému, ČR plní již nyní některé evropské cíle stanovené pro rok 2025, jako je například výše procenta zpětného odběru PET lahví, na rozdíl od mnoha zemí EU.

Česká republika má kvalitní síť barevných kontejnerů v ulicích a menších nádob na tříděný odpad umístěných přímo u domů. Aktuálně je jich už přes 558 tisíc. Na jedno sběrné místo v průměru připadá kolem 100 obyvatel, což je v konkurenci ostatních evropských zemí velmi dobrý výsledek. K nejbližším barevným kontejnerům musíme ze svých domovů ujít v průměru jen 90 metrů – to je zhruba 130 kroků. Tyto parametry řadí Českou republiku mezi evropskou elitu. 

Jak je tříděný odpad v ČR recyklován?

V ČR tvoří 2/3 celkového objemu tříděného obalového odpadu papír, sklo, nápojové kartony a kov. Recyklace těchto druhů odpadů se dlouhodobě pohybuje okolo 96 % – k materiálové recyklaci je předán téměř veškerý obalový odpad.

U vytříděných spotřebitelských plastových obalů se celkové množství předané dále k mechanické recyklaci pohybovalo v roce 2020 nad 40 % z množství předaného k dotřídění. Zbylá část vytříděných plastových obalů byla zpracována na certifikované alternativní palivo, využita energeticky a jinak nevyužitelné výměty jsou skládkovány.

Velké množství vytříděných obalových odpadů ovšem vzniká přímo v průmyslové výrobě a obchodu. Tyto odpady jsou dodávány primárně přímo ke zpracování a ztráty v procesu recyklace jsou zanedbatelné. Z oněch 76 % vytříděných obalových odpadů necelou polovinu (44 %) vytřídili občané v systémech obcí a o něco více (56 %) bylo vytříděno průmyslovými podniky a v obchodní síti.

Splníme recyklační cíle EU?

Díky vysoké míře třídění se ČR nachází ve velmi dobré pozici k naplnění cílů EU vyplývajících z nových evropských směrnic.

Nová změna evidenčních pravidel se promítne především do statistického vykazování recyklace odpadu z domácností, se kterou se budou muset vyrovnat všechny členské země EU. U vytříděných obalových odpadů z kovu, papíru a skla se míra dotřídění pro mechanickou recyklaci v ČR dlouhodobě pohybuje nad 96 %, proto dopad na celkovou statistiku u těchto materiálů nebude tak výrazný.

Podle odhadů při uplatnění aktuálně známých pravidel na výsledky roku 2020 bude podle nové evidence recyklováno zhruba 87 % papírových, 83 % skleněných a 61 % kovových obalů. U těchto komodit tedy dojde k naplnění cílů EU bez větších změn. U plastů je míra recyklace odhadována na 40 % – zde EU stanovuje do roku 2025 cíl nejméně 50 %. EU proto dává členským zemím určitý čas se novým podmínkám přizpůsobit.

PLAST – více informací ZDE

PAPÍR – více informací ZDE 

SKLO – více informací ZDE 

KOV – více informací ZDE 

NÁPOJOVÉ KARTONY – více informací ZDE 

Zajímavosti