PRŮZKUMY & ANALÝZY

OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S KOVOVÝMI OBALY

Třídění kovových odpadů je zjevně vžité méně než třídění ostatních druhů odpadu. Třídění obalů z kovů totiž deklaruje…

Více informací
OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NÁPOJOVÝMI KARTONY

Nápojové kartony jsou komoditou, pro níž v Česku není síť kontejnerů tak hustá, jako pro ostatní komodity, jakými…

Více informací
OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ SE SKLENĚNÝMI OBALY

Výsledky provedeného výzkumu ukazují vysokou podobnost ve způsobech nakládání s odpady ze skla. Konkrétní zjištění …

Více informací
OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S PLASTOVÝMI OBALY

Otázky zaměřené na deklarovaný způsob nakládání s odpady z plastů ukazují na specifické postavení PET láhví mezi…..

Více informací
OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S PAPÍROVÝMI OBALY

Z výsledků výzkumu odrážejících deklarovaný způsob nakládání s některými druhy odpadů vyplývá, že obyvatelé Česka….

Více informací
HODNOCENÍ OBALŮ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

V roce 2020 bylo realizováno výzkumné šetření na vzorku obyvatel Česka, které přineslo zajímavé poznatky o tom…

Více informací
Postoje k používání některých druhů obalů

V průběhu roku 2020 byl proveden výzkum obyvatel Česka, který přinesl řadu poznatků týkajících se aktuálních postojů obyvatel k některým obalům…

Více informací
Preference balených a nebalených potravin

Výzkum obyvatel Česka zaměřený na aktuální postoje obyvatel k některým obalům a na odhalení způsobů nakládání s obaly přinesl řadu…

Více informací
HODNOCENÍ OBALŮ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Z výsledků výzkumného šetření, jež se cíleně věnovalo otázkám postojů obyvatel k obalům, se ukazuje relativně vysoká tolerance…

Více informací