OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ SE SKLENĚNÝMI OBALY

Výsledky provedeného výzkumu ukazují vysokou podobnost ve způsobech nakládání s odpady ze skla. Konkrétní zjištění v tomto ohledu ukazují, že přibližně třípětinová většina dotazovaných obaly ze skla třídí, a to bez ohledu na to, zdali se jedná o láhve od alkoholických nápojů (60 %) či o láhve od nápojů nealkoholických (65 %). Současně se ukazuje, že přibližně čtvrtina dotazovaných tento druh odpadu netřídí a vyhazuje ho do směsného odpadu. Obvyklými důvody pro takovéto jednání jsou obavy, že případné etikety, části uzávěru či znečistění jednotlivých lahví by mohlo zkomplikovat jejich další zpracování. Za pozornost stojí také údaj dokumentující, že relativně vysoký podíl respondentů (11–17 %) používá obaly ze skla ve své domácnosti.