OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S PAPÍROVÝMI OBALY

Z výsledků výzkumu odrážejících deklarovaný způsob nakládání s některými druhy odpadů vyplývá, že obyvatelé Česka zacházejí s jednotlivými druhy odpadu velmi odlišně. Na příkladu srovnávajícím způsob nakládání s velkými krabicemi z vlnité lepenky a malými krabičkami se ukazuje silná tendence obyvatel umisťovat menší obaly do směsného odpadu. Konkrétní zjištění ukazují, že přibližně třetina (33 %) dotazovaných malé papírové krabičky (a podobně také některé další druhy drobného odpadu z papíru) vůbec netřídí. V případě velkých krabic takovýto způsob nakládání deklaruje jen jedna pětina respondentů (20 %). Početnější část dotazovaných však oba druhy odpadů třídí a vyhazuje do příslušných kontejnerů (49 %, resp. 61 %). Za pozornost stojí také přibližně pětina dotazovaných, kteří mají v rámci svých domácností pro odpady z papíru vlastní využití.