OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S KOVOVÝMI OBALY

Třídění kovových odpadů je zjevně vžité méně než třídění ostatních druhů odpadu. Třídění obalů z kovů totiž deklaruje maximálně čtvrtina dotazovaných (23 %), zatímco v případě ostatních komodit se podíl třídičů pohybuje mezi 49 % (v případě malých papírových obalů) do 74 % (v případě PET lahví). Největší část dotazovaných, a to přibližně třípětinová většina, vyhazuje obaly z kovu do směsného odpadu. V největší míře respondenti třídí nápojové plechovky – jejich třídění deklaruje 23 % dotázaných, naopak v nejmenší míře účastníci výzkumu vyhazují do speciálních kontejnerů plechovky od chemikálií, barev a ředidel (15 %).

V závislosti na konkrétním druhu respondenti s těmito obaly nakládají jiným způsobem; například je odvážejí do sběrných dvorů nebo je dále používají ve svých domácnostech. V největší míře takto nakládají s plechovkami od chemikálií, barev a ředidel (22 %), přičemž s ostatními druhy kovových obalů nakládají jiným způsobem ve významně menší míře (8–12 %).