OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NÁPOJOVÝMI KARTONY

Nápojové kartony jsou komoditou, pro níž v Česku není síť kontejnerů tak hustá, jako pro ostatní komodity, jakými jsou zejména papír, plast či sklo. Přesto je z výsledků výzkumu patrné, že přibližně polovina dotazovaných tento druh obalů odděluje od vyprodukovaného odpadu a vyhazuje ho buď do speciálních kontejnerů určených pro nápojové kartony, nebo ho vyhazuje spolu s jiným tříděným odpadem dle místní úpravy. Z výsledků výzkumu je rovněž patrná nízká míra diferenciace mezi jednotlivými druhy nápojových kartónů; z pohledu dotazovaných tedy není podstatné, zdali se jedná o obal od mléka, džusu či vína. Ve všech případech s těmito obaly respondenti zacházejí podobně. Oproti jiným odpadům je v tomto případě patrný vysoký podíl respondentů, kteří nápojové kartony netřídí a vyhazují je do směsného odpadu.