BUDE VÁŠ HAMBURGER DOSTATEČNĚ HYGIENICKY BALENÝ?

DOTAZNÍK #8
Váš názor nás zajímá!

Znovu použitelné obaly – povinnost, ve které vidí nová evropská legislativa budoucnost v šetrnějším přístupu k životnímu prostředí.

Jsou opakovaně použitelné obaly opravdu tak ekologické, jak se na první pohled zdá? Prodejci rychlého občerstvení, kterých se návrh Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) také týká, jsou opačného názoru. A ten potvrzuje i odborná studie Kearney, která zdůrazňuje skryté environmentální náklady na udržování opakovaně použitelných obalů v čistotě. Náklady se týkají jak zvýšené spotřeby energie, chemických čisticích prostředků, tak vysoké spotřeby vody, oproti jednorázovým, avšak dobře recyklovatelným obalům.

Pozornost se obrací ale i na dodržení všech hygienických parametrů podávaného jídla. U jednorázových obalů, které jsou použity pouze jednou a pak zrecyklovány na materiál pro úplně nový obal, hrozí u opětovně použitelných, omyvatelných obalů zvýšené riziko nežádoucích bakterií nebo alergenů, protože tyto obaly bude denně používat několik desítek osob.

Výsledky dotazníku #8

Témata ankety se věnovala především nové legislativě Evropské unie, konkrétně v oblasti opakovaně použitelných obalů. Návrh Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) má za cíl dosáhnout šetrnější přístupu k životnímu prostředí, a to mimo jiné prostřednictvím zavedení povinnosti používat opětovně použitelné obaly.

Je správné, aby pro rychlé občerstvení byly povinné opakovaně použitelné obaly, vzhledem k dodržení bezpečných hygienických norem?

První otázka se týkala zavedení povinnosti využívat opakovaně použitelné obaly, a to v kontextu hygienických norem podávaného jídla. U jednorázových obalů, které jsou použity pouze jednou a poté recyklovány na materiál pro úplně nový obal, hrozí menší riziko nežádoucích bakterií či alergenů než u opakovaně použitelných, omyvatelných obalů, které budou denně používat desítky osob.

U této otázky se respondenti v drtivé většině názorově shodli. Přes 90 % odpovídajících uvedlo, že by v případě rychlých občerstvení nebylo rozumné opakovaně použitelné obaly využívat. Respondenti se shodovali v názoru, že obal nebude možné dostatečně vyčistit, a je tedy obtížné zajistit a současně i adekvátně kontrolovat, aby všechny obaly byly skutečně hygienické.

Současně by zvýšení nároků na prostor pro mytí a sušení nádob mohlo být pro některé malé prodejce nepraktické nebo dokonce i nemožné. Je ale samozřejmostí, že bezpečnost a hygiena musí být vždy prioritou, aby se minimalizovalo riziko šíření infekcí.

Sdílíte názor, že opětovně použitelné obaly budou mít vyšší environmentální náklady?

V tomto dotazu se respondenti zaobírali environmentálními náklady znovupoužitelných obalů. Tématu se detailně věnuje i odborná studie Kearney, o kterou se názorově opírají provozovatelé restaurací s rychlým občerstvením. Právě tato studie přímo upozorňuje na skryté náklady spojené s čištěním a dezinfekcí re-use obalů. Jedná se o environmentální zátěž zahrnující vyšší spotřebu energie, chemických čistících prostředků a vysokou spotřebu vody v porovnáni jednorázovými, efektivně recyklovatelnými obaly.

Téměř 75 % odpovídajících se ztotožňuje s myšlenkou zmiňované studie. Především se v odpovědích objevuje již výše uvedená otázka dezinfekce. Jako hlavní problém jsou vnímány vysoké energetické nároky, spotřeba vody a mycích prostředků při údržbě. Tyto faktory jsou často spojeny s použitím chemikálií, což zvyšuje jejich environmentální dopad. To může vést k tomu, že výroba a údržba opětovně použitelných obalů by měla vyšší ekologické náklady než u jednorázových obalů. V souvislosti s tímto dotazující zmiňují, že by v mnoha případech bylo lepší zůstat u jednorázových obalů, které jsou často vyrobeny z dobře recyklovatelných materiálů.

       

V návaznosti na výše uvedené byla však také vznesena obava, jak bude se znovu použitelnými obaly ve skutečnosti zacházeno. Některé re-use obaly jsou již v oběhu, ale přesto s nimi spotřebitelé nakládají nesprávným způsobem a daný odpad není zpracován tak, jak bylo zamýšleno. Dle respondentů by mohl být tento problém vyřešen i efektivními spalovnami odpadů.

Je pro Vás akceptovatelný vysoký nárůst plastových odpadů?

Odborníci odhadují, že pokud nebudou použity jednorázové papírové obaly, tak se budou vyrábět převážně opakovaně použitelné obaly z plastů. Tento scénář by mohl vést ke čtyřnásobně vyššímu nárůstu odpadu z plastových obalů pro stolování a až šestnáctinásobně pro jídlo na cestách.

Na tuto problematiku mířila třetí a poslední z otázek dotazníku a v porovnání s dvěma předešlými nebyl v zastoupení jednotlivých odpovědí výrazný rozdíl. Pro více než dvě třetiny respondentů je tato násobně vyšší produkce plastového odpadu komplikací ve vztahu k zavedení re-use obalů. Obava plyne především z očekávaného nedostatečného dodržování pravidel (a vracení) znovu použitelných obalů. V tomto případě by dle respondentů bylo rozhodně ekologičtější použití jednorázových obalů.